۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

دیر آمدی


دیر آمدی ای نگارِ سرمست
زودت ندهیم دامن از دست

بیچاره کسی که از تو بُبرید
آسوده تنی که با تو پیوست

سعدی
----------------------------------------------------
بعضی ابیات هستند که میتوانی هزار بار زیرِ لب زمزمه کنی ،
و ...
باز هزار بار زیرِ لب زمزمه کنی .
ذِکر میگویی انگار ...۲ نظر: