۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

بعضی وقتها فقط نگاه میکنیم


خیلی خیلی کم بعضی هایی هستند که وقتی در کنارشان هستی،
فرقی نمیکند چیزی بگویی یا نه ، ...
میخواهی فقط بنشینی و نگاه کنی .
هزار سال بنشینی و ...
فقط نگاه کنی .